MuscleMeat

Zijn we in 2309 voor Christus op de maan geweest?

Users who are viewing this thread

Lumey

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
22 jul 2005
Berichten
3.071
Karma
0
Zijn we in 2309 voor Christus op de maan geweest?

(… en hoe zit het met Mars?)

In 1926 verklaarde Professor A.W. Bickerton dat het een idioot en onmogelijk idee was om de maan te bereiken. In 1935 schreef de gerenommeerde astronoom F.R. Moulton dat het een onuitvoerbaar plan was om de mens ooit door de ruimte te laten reizen. In 1957 verklaarde Dr. Richard van der Riet dat het klinkklare onzin was dat de mens ooit door de ruimte zou reizen. Acht maanden later cirkelde de Sputnik rond de Aarde.

In een afgelegen gebied in het noorden van Tibet liggen de ruïnes van Hsing Nu. Deze werden in 1725 ontdekt door Duparc. In deze stad stuitte de ontdekker op een groot aantal monolieten (eens bedekt met zilver), een piramide, een deel van een toren van blauw porselein en een koninklijk paleis waarin zich tronen bevonden met afbeeldingen van de zon en de maan. Ook werd er een grote melkwitte steen aangetroffen die omringd werd door prachtige tekeningen.

En dan nu het verbazingwekkende vervolg. In 1952 arriveerde er een Russische expeditie. Tibetaanse monniken wezen hen op oude documenten waarvan de beschrijving overeenkwam met die van Duparc.

Maar, en hier komt het adembenemende deel, de steen, zo vertellen de documenten, zou “meegebracht zijn van de maan”.

Maansteen? Is het mogelijk? Zou de mensheid in het verre verleden inderdaad in staat zijn geweest om de Aarde te verlaten tijdens een vlucht naar de maan? Behoorden ruimtereizen tot de mogelijkheden van deze beschaving? Zijn er aanwijzingen?

Die zijn er inderdaad. Aanwijzingen over de mogelijkheid tot het maken van ruimtereizen zijn te vinden in alle uithoeken van de wereld. Geschreven en mondelinge overleveringen zijn overal te vinden en ze lijken allemaal betrouwbaar.

In het bijzonder de Chinese historici. Zij waren er bijna nooit op uit om hun heersers te behagen. De dood werd vaak verkozen boven het verspreiden van leugens. Als voorbeeld dient het lot dat de historici onder de regering van Chi in het jaar 547 voor Christus ten deel viel. We zullen dus de historische rapporten uit China moeten aanvaarden, zelfs al lijken ze vergezocht.

Momenteel heerst er in wetenschappelijke kringen de tendens om oude documenten en zelfs mythologie en folklore te zien als geschiedkundige bronnen. Anthony Roberts drukte het op de volgende manier uit: “Legenden zijn als tijdcapsules die over hun inhoud waken gedurende de tijd der onwetendheid.” Met betrekking tot de kronieken die hierna geciteerd worden dragen de bewijzen hun eigen authenticiteit.

De eerste bron is een oud manuscript dat door James Churchward wordt beschreven. Hij was de Engelse wetenschapper die tientallen jaren geleden al schreef over oude satellieten en ruimteschepen.

1. India

Vaartuigen die rond de Aarde konden draaien (satellieten): “Hun brandstof verkregen zij op een simpele en goedkope manier uit de lucht". De motor werkte zo ongeveer als een moderne turbine. De brandstof werd van de ene kamer naar de andere verplaatst en hij viel niet stil zolang hij niet werd uitgeschakeld. Als er geen bijzonderheden waren bleef hij dus functioneren. Een vaartuig met een dergelijke motor kon rond de Aarde blijven cirkelen zolang er geen onderdelen ten prooi vielen aan slijtage.

2. India

Filosofen en wetenschappers die rond de Aarde cirkelden (“onder de Maan en boven de wolken”) worden in het oude Syrya Siddhanta besproken.

Enorme satellieten, vervaardigt van glanzend metaal, die rond hun as draaiden worden gedetailleerd beschreven in oude Sanskriete teksten. Zelfs details zoals afmetingen en interieurs worden nauwgezet vermeld. Zo ook kleinere vliegtuigen die tussen de satellieten en de Aarde heen en weer pendelen.

3. Chaldea

Twee “moderne” raketten die stralen uit de einden spuwen, een doosvormige luidspreker en een “kopie” van een Gemini capsule zijn gegraveerd aangetroffen op een koperen beitel die is gevonden bij Ur.

4. Soemerië

Pictografische teksten tonen drie gerelateerde objecten in Sippar: Een gouden bol (commandocentrum?), de “GIR” (een lang pijlvormig voorwerp dat verdeeld is in verscheidene compartimenten en de “Alikmahrati” (vrij vertaald: voortstuwingsmechanisme van het voertuig). Samengevoegd vertoont het een grote gelijkenis met een drietrapsraket.

Een andere nadrukkelijke aanwijzing is de combinatie van twee woorden, te weten “DIN” en “GIR” . Als ze samengevoegd worden vormen ze het woord “goden”. De staart van de vinvormige “GIR” past precies in de raketvormige “DIN” die vlammen uitwerpt.

5. Peru

Een van klei gemaakt voertuig dat een soort “ruimtecapsule” uitbeeldt. De motor en uitlaatsysteem zijn duidelijk herkenbaar.

6. Italië

Een schilderij dat in een nis onder een heuvel in Rome werd ontdekt laat een voorwerp zien dat duidelijk op een raket lijkt. Het voorwerp staat op een soort lanceerplatform. Uit het voorwerp lopen kabels en het staat voor een enorme muur die blijkbaar bedoeld is om de schokgolf in goede banen te leiden.

7. Japan

Opgravingen hebben kleifiguren blootgelegd die in merkwaardige “ruimtepakken” gekleed zijn. Ook hebben de figuren helmen op die hun hele hoofd bedekken. Op deze helmen kunnen we duidelijk ademhalingsfilters, antennes, gehoorapparaten en nachtzicht-vizieren onderscheiden.

8. India

De Mahabharata beschrijft “twee verdiepingen hoge hemelkoetsen met veel ramen en vlammen uitwerpend. Ze snellen omhoog tot ze op kometen lijken… Hun reis gaat richting de zon en sterren.

9. Guatemala

Een andere oude beschrijving heeft het over “een cirkelvormige gouden koets die een omtrek heeft van 12.000 cubits. Dit voertuig zou in staat zijn om naar de sterren te reizen”.

10.India

Andere verwijzingen spreken over:

Pushan die in gouden schepen over de oceaan van het luchtruim reizen.

Garuda (een hemelse vogel) die Heer Vishnu op zijn hemelse reizen vervoert.

Vluchten “door het gebied dat boven de winden gelegen is”.

De Ouden uit de dimensies van de Ruimte.

11. Nieuw Zeeland

Maori legenden vertellen over vliegende machines en maanreizen.

12. China

In de derde eeuw voor Christus vertelt Chuang Tzu, in een geschrift met als titel "Reis naar het Oneindige", over een reis door de ruimte die hem op een afstand van bijna 50.000 kilometer van de aarde had gebracht.

13. Tibet en Mongolië

Oude Boeddhistische boeken vertellen over 3 “ijzeren slangen die de ruimte tarten met vuur en rook. Zij konden tijdens hun reizen de verste sterren bereiken”.

14. Tibet

De drie verdiepingen van een piramide bij Hsing Nu herdenken drie historische perioden in het verre verleden: het pre-ruimtereis tijdperk, de tijd waarin de mens in staat was om de hemellichamen te bezoeken en tot slot de tijd dat de reizigers terug kwamen naar de Aarde en de mogelijkheid tot het maken van ruimtereizen verloren. Op deze plaats werd ook de eerder genoemde maansteen gevonden.

15. Babylon

De geschiedenis van Etana (4700 jaar oud) voorziet ons van nauwkeurige omschrijvingen van het aardoppervlak gezien vanaf enorme hoogte. De gegevens konden pas geverifieerd worden vanaf de jaren 1950 toen de eerste hoge vluchten mogelijk waren. Verdere gegevens konden pas nagekeken worden toen foto’s vanuit de ruimte bekeken konden worden in de jaren 1960.

De beschrijving van de oude ruimtereizen geven duidelijk weer wat men kan zien als men de Aarde verlaat, (De ronde Aarde die langzaam maar zeker kleiner lijkt te worden en de verandering van de kleuren.)

16. Het boek van Enoch

Het oude boek van Enoch vertelt dat het in de ruimte “warm als vuur en koud als ijs was”. Voorwerpen die door de zon beschenen worden en weer afkoelen als ze in de schaduw van een planeet komen. Ook wordt de ruimte omschreven als “een donkere afgrond”.

17. Provincie Yunnan – China

Gravures van cylindervormige raketachtige machines, die afgebeeld worden terwijl ze de lucht ingaan werden op een piramide aangetroffen. Deze piramide rees plotseling op uit het Kun-Ming meer nadat het gebied door een aardbeving was getroffen.

18. Griekenland

Lucius stelde de Maan voor als een hemellichaam dat grote overeenkomsten zou vertonen met de Aarde. De reis er naar toe zou 8 dagen in beslag nemen. Hij schreef een stuk “fictie” over een maanreis.

19. China

“Verlaten, koud en glazig”. In het jaar 2309 voor Christus besloot de ingenieur van keizer Yao om naar de maan te gaan. De “hemelse vogel” voorzag hem van informatie tijdens zijn reis. Hij verkende de ruimte terwijl hij “opsteeg op een stroom lichtgevende lucht”. (de uitlaatgassen van een vurige raket?)

Hou Yih vloog de ruimte in waar hij niet in staat was “om de draaiende beweging van de zon te zien”. (Deze verklaring is van het hoogste belang bij het lezen van dit manuscript omdat men alleen in de ruimte het opkomen en ondergaan van de zon niet kan waarnemen.) Op de maan zag hij de “bevroren horizon” en hij richtte een gebouw op, het zogenaamde “Paleis der Kou”.

Zijn vrouw, Chang Ngo, vloog ook naar de maan, en zij zag het hemellichaam als “een lichtgevende bol, glimmend als glas, van een enorme omvang en erg koud, het licht van de maan heeft zijn oorsprong in de zon,” zo schreef zij. (Chang Ngo’s verslag van haar bezoek aan de maan was correct. Apollo II astronauten vonden dat de bodem er glasachtig uitzag. Sommige delen leken zelfs geplaveid te zijn met stukken glas. Het merendeel van de maan is op elk gegeven moment in de greep van extreme kou. De temperatuur zakt ’s nachts tot minus 160 graden Celsius.)

De oude Griekse wetenschapper Empedocles heeft ook verklaard dat de maan van glas ou zijn gemaakt. Dergelijke kennis wijst op onderzoek ter plaatse in het grijze verleden.

20. China

Een geschrift uit dezelfde periode verhaalt over een enorm door heldere lampen, die overdag uitgingen, verlicht schip dat op zee verscheen. Het schip kon ook naar de Maan en de sterren zeilen. Het werd daarom ook “schip tussen de sterren” of “boot naar de maan” genoemd. Dit schip, dat dus ook het luchtruim kon kiezen, werd gedurende 12 jaar waargenomen.

21. China

Het boek “Shi Ching” vertelt dat de keizer al het kwaad in de wereld toenam. Hij gebood Chong en Li om de communicatie tussen de Aarde en de hemel te verbreken. Sinds die tijd waren er geen reizen meer. Is dit niet een grote aanwijzing voor het afnemen van het aantal ruimtereizen?

22. Tibet

In het Sanskriet opgestelde documenten, die door de Chinezen in Lhasa werden ontdekt, bevatten aanwijzingen voor het bouwen van interplanetaire ruimteschepen. Ook vluchten naar de Maan worden genoemd, het is echter niet helemaal duidelijk geworden of er alleen plannen hiervoor waren of dat ze er ook werkelijk geweest zijn.

De Chinezen hebben verklaard dat ze bepaalde zaken uit de teksten hebben opgenomen in hun ruimteprogramma.

23. Voorwerpen op de Maan?

Er bestaan verslagen aangaande vreemde boodschappen op het maaoppervlak.

a. Een zwaardvormig voorwerp nabij de krater Birt

b. Vreemde kruisvormige formaties in de krater Eratosthenes en bij Fra Mauro

c. Hoekige lijnen in krater Gassendi en zeven stippen in de vorm van de Griekse hoofdletter Gamma op de bodem van de krater Littrow

d. Twee gigantische sets letters onder Mare Serenitalis, links van Mare Tranquilitatis. Deze letters laten zich lezen als: “PYAX” en “JAW”. Het zijn zwarte letters die duidelijk te ontcijferen zijn.

e. Vreemde sporen die recht tegen een kraterwand oplopen. Als er zulke sporen op Aarde zouden worden aangetroffen zouden de wetenschappers over elkaar heen struikelen in een poging om een verklaring te vinden.

Niet iedere ontdekking is ook daadwerkelijk aangekondigd door de NASA en de verkenningen zijn nog maar pas begonnen. De NASA heeft zijn budget voor verdere bezoeken aan de Maan al ruimschoots overschreden. Het is beslist niet onmogelijk dat toekomstige astronauten voorwerpen of installaties vinden die aangeven dat er al mensen op de maan zijn geweest in het verre verleden.

24. Eerste maanlanding

Op 20 juli 1969 (Amerikaanse tijd) vond de eerste maanlanding plaats. Tijdens de laatste verkenningsvlucht rond de Maan, die vooraf ging aan de landing, maakte één van de astronauten een onverwachte mededeling. Hij had namelijk kort daarvoor de contouren gezien van een zeven verdiepingen hoge structuur.

Wat heeft hij gezien? Was het misschien het “Paleis der Kou”? Waarom hebben ze een elftal minuten van de heruitzendingen van deze mededeling gewist? (Het was echter al te laat. We hadden het al gehoord.)

Als er een enkel, oud en lang verlaten gebouw op de maan zou staat. Als er een enkel voorwerp staat dat bewijs levert voor de aanwezigheid van vroege beschavingen. Als er één enkele herkenbare rotstekening gevonden kan worden, bedenk je dan eens wat dat zou kunnen betekenen voor onze geschiedenis.

Maar wacht eens! Er blijft nog steeds nieuws doorlekken. Ditmaal niet alleen van de Maan, maar van de kleine planeet Mars die tussen de 78.000.000 en 378.000.000 kilometer van de Aarde verwijderd is.

25. Rusland

Een overgelopen wetenschapper verklaart dat foto’s die zijn genomen door een om de planeet cirkelende satelliet duidelijk de geruïneerde gebouwen laten zien- op Mars!

De 58 jarige wetenschapper was een hoog aangeschreven lid van een elite team dat al samenwerkte toen in 1969 de Vostok I met Yuri Gagarin als eerste man de ruimte in werd geschoten. Ruslands groeiende verlangen naar de ontwikkeling van een ruimteverdedigingschild dwong hem ertoe om Rusland te verlaten. Hij woont nu onder een valse naam in Zwitserland.

Hij vertelt dat Rusland verscheidene jaren geleden een satelliet lanceerde die als bestemming de Rode Planeet had. De bestemming werd in 1982 bereikt en sinds die tijd cirkelt het apparaat succesvol rond de planeet. Het enige doel dat hij had was foto’s maken en deze terug naar de Aarde te sturen. De foto’s zijn door een computer verbeterd en in kleur afgedrukt. De details zijn beter dan die van welk Amerikaans systeem dan ook. Er is geen enkele misvatting mogelijk over wat er op de foto’s getoond wordt.

De stad die wordt weergegeven is driemaal zo groot als Moskou en omringd door brede boulevards. De tempels moeten gigantisch zijn geweest. De meeste zijn vervallen ten gevolge van een marsbeving, maar er zijn op de foto’s nog steeds koepels te zien met een doorsnede van ruwweg 3 tot 6 kilometer.

De Russen zullen hun ongelooflijke ontdekking nooit openbaar maken omdat ze bang zijn dat ze daarmee hun technologische vooruitgang verraden.

Is dit het einde van het verhaal? Nee, niet helemaal.

Op 4 februari 1985 publiceerde een Australische krant dat 30 Amerikaanse wetenschappers geloven dat twee foto’s, gemaakt in 1976 door het Viking ruimtevaartuig, het bestaan bewijzen van een oude beschaving op Mars.

Richard Hoagland, schrijver en lid van de Mars Investigations Group, zegt dat de foto’s vier enorme piramides laten zien die in een rechte lijn liggen met een gezicht.

Dr. C. West, professor verbonden aan de Universiteit van Californië in Berkeley, zegt dat er te veel aanwijzingen zijn die wijzen op een uitgestorven beschaving op Mars. Wat is dan echt de waarheid betreffende ons verleden, zo kunnen we ons afvragen?

Zijn we eerder op Mars geweest?

Zijn we in 2309 voor Christus op de maan geweest?
 
OP
Lumey

Lumey

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
22 jul 2005
Berichten
3.071
Karma
0
Wat vinden jullie hiervan? Zou het mogelijk zijn, of is het gewoon een fictief verhaal?
 

SHUTTERSPEED

Enormous Athlete
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
13 jun 2005
Berichten
36.950
Karma
279
er storten veel stenen neer op aarde uit de ruimte

dat van die zogenaamde afbeeldingen van ruimtevaartuigen zegt niet zo veel.
mensen hebben door de hele geschiedenis altijd al gedroomd om te kunnen vliegen en die droom ook verbeeld hebben op tekeningen.

het is verder natuurlijk de grootste bs om aan te nemen dat men toen al in de ruimte geweest is.
 

Sephirothsnake

Colossal Veteran
+10 jaar member
Lid geworden
12 sep 2006
Berichten
14.139
Karma
29
Spijtig dat er geen foto's zijn.

In die oude verhaaltjes hebben ze het over ruimte tuigen enz maar hemellichamen bespreken ze nog altijd zo fabelachtig... glazenbol, lichtgevende..
Dit is natuurlijk een samenvatting er zal wel vanalles in die teksten staan.

Zou het niet eerder Leonardo Davinci achtig zijn.... die voorspelde ook zoveel..


In ieder geval stof tot nadenken
 

Sephirothsnake

Colossal Veteran
+10 jaar member
Lid geworden
12 sep 2006
Berichten
14.139
Karma
29

De mensen die hier posten waarschijnlijk, op u na.

Sommige mensen interesseren zich nu een maal in dingen als cultuur, geschiedenis, astrologie en dergelijke.
Een beetje algemene kennis doet niemand kwaad.
 

Jonko

Colossal Veteran
+10 jaar member
Lid geworden
30 mei 2006
Berichten
13.859
Karma
2
musclebear=lumey? ??? :eek:

anyway, ik denk van niet.
 
OP
Lumey

Lumey

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
22 jul 2005
Berichten
3.071
Karma
0

Mocht het blijken te kloppen, dat er eerder mensen op de maan geweest zijn dan we ooit dachten dan zal dit ons beeld over onze voorvaderen totaal veranderen. Dan kunnen we concluderen dat er waarschijnlijk mensen en culturen op de aarde geweest zijn met veel betere technologieen dan wij nu hebben. En dat is toch hoogstens interessant te noemen, maar ja voor een simpele ziel als jij niet natuurlijk. Iemand met een k*tbaantje een k*tsociaal leven die zich voordoet als iemand anders dan in real life is dat moeilijk te bevatten.

Zo zijn er nog wel meer vreemde zaken waarop men nog steeds geen antwoord heeft. Zoals de gedetailleerde kaarten van Piri Reis. En zo zijn er nog tig aan dingen die je op zijn minst vreemd kunt noemen.
 

robocop

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
17 apr 2004
Berichten
3.200
Karma
11
vooral dat laatste stuk waaruit zou moeten blijken dat de russen technologisch gezien stukken vooruit lopen. Lijkt mij heel erg sterk.

voor de rest denk ik dat als je maar lang genoeg zoekt je altijd in de geschiedenis wel iets van bewijs zult vinden dat je verhaal bevestigd.
 

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.074
Karma
2.583
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
Als er ooit uit echt wetenschappelijke hoek van dit soort berichten zou komen is het misschien iets geloofwaardiger. Dit is gewoon weer zo'n verhaaltje dat van los zand aan elkaar hangt. Wel grappig om over te speculeren.

Een hoop figuren uit oude mythologieen worden aangehaald in het verhaal, vaak uit tijden dat men dacht dat achter het hemelgewelf de goden schuil gingen. Niet zo vreemd dus dat goden vaak met vleugels werden weergegeven en in de mythologie ze uit de lucht kwamen.
 

bart82

DBB Goeroe
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
12 mei 2003
Berichten
8.593
Karma
13
neen, natuurlijk niet... :rolleyes:
 

Ano_1992_2

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
1 jun 2006
Berichten
3.156
Karma
32
Denk het niet. Noem is 1 manier hoe dat zou kunnen zonder beschermende kleding, uber geavanceerde motoren, brandstof etc. Denk dat dit soort dingen op mythes berusten, soort monster van lochness verhaal.
 

Oxgene

Ripped Bodybuilder
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
26 jun 2004
Berichten
3.066
Karma
1
Zolang er geen betrouwbare wetenschappelijke bron achter zit, zie ik dit als speculeren.
 
OP
Lumey

Lumey

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
22 jul 2005
Berichten
3.071
Karma
0
Denk het niet. Noem is 1 manier hoe dat zou kunnen zonder beschermende kleding, uber geavanceerde motoren, brandstof etc. Denk dat dit soort dingen op mythes berusten, soort monster van lochness verhaal.

Inderdaad dat is ook de voornaamste reden dat ik het verhaal niet geloof. Ik deponeerde het verhaal meer om een discussie te krijgen of het mogelijk was. Maar ik zelf denk dus ook dat het niet mogelijk is. Ook al denk ik wel dat er vroeger beschavingen geweest zijn op aarde die al ver ontwikkelde kennis en technologien bezaten. Denk eens aan de grote Griekse filosofen die duizenden jaren geleden al wisten dat de aarde rond was.

Maar zoals EricR al zei is het wel leuk om erover te speculeren en er allerlei theorieen op los te laten.;)
 

robocop

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
17 apr 2004
Berichten
3.200
Karma
11
Inderdaad dat is ook de voornaamste reden dat ik het verhaal niet geloof. Ik deponeerde het verhaal meer om een discussie te krijgen of het mogelijk was. Maar ik zelf denk dus ook dat het niet mogelijk is. Ook al denk ik wel dat er vroeger beschavingen geweest zijn op aarde die al ver ontwikkelde kennis en technologien bezaten. Denk eens aan de grote Griekse filosofen die duizenden jaren geleden al wisten dat de aarde rond was.

Maar zoals EricR al zei is het wel leuk om erover te speculeren en er allerlei theorieen op los te laten.;)


dat gaat me wat ver. Ze hadden misschien wel het geestelijke denk vermogen om logisch te redeneren maar ver ontwikkelde technologien... echt niet.

kijk is hoe we 100 jaar geleden nog leefden.
 
OP
Lumey

Lumey

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
22 jul 2005
Berichten
3.071
Karma
0
dat gaat me wat ver. Ze hadden misschien wel het geestelijke denk vermogen om logisch te redeneren maar ver ontwikkelde technologien... echt niet.

kijk is hoe we 100 jaar geleden nog leefden.

Maar wil dat iets zeggen dan, over onze voorvaderen? Onze voorvaderen kunnen echt wel betere technologieen gehad hebben dan de mensen honderd jaar geleden hadden. Ik zeg niet dat ze als je het vergelijkt met tegenwoordig dat ze dan al vergevorderde technologieen hadden, maar als je het vergelijkt met de middeleeuwen bijvoorbeeld dan wel. De Babylonische beschaving bijvoorbeeld, die waren al heel ver met astrologie voor hun tijd. Dat bereik je echt niet alleen door logisch te redeneren.

En zelfs al hadden ze alleen een grote denkvermogen om te concluderen dat de aarde rond is, dan is het toch raar en eigenlijk belachelijk dat deze mensen niet werden geloofd, en dat het pas duizenden jaren werd aangenomen dat de aarde ook daadwerkelijk rond is. Is de mens toen dommer geworden? Of waren dit soort mensen gewoon geniaal?
 
Laatst bewerkt:

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.074
Karma
2.583
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
Verwar astrologie niet met astronomie. Die sterrenwichelerij genaamd astrologie heeft niks te maken met sterrenkunde (astronomie).
 

Gorilla-Man

Competitive Bodybuilder
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
11 feb 2004
Berichten
1.743
Karma
0
Dit is zeker waar gebeurd
 

Naar boven